Disclaimer voor www.nutrirol.nl

Nutriflexx B.V. (Kamer van Koophandel: 65933435), hierna te noemen Nutriflexx, verleent u hierbij toegang tot nutrirol.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Nutriflexx behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.nutrirol.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Nutriflexx B.V.. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Nutriflexx.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Nutriflexx, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Beperkte aansprakelijkheid

Nutriflexx spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Nutriflexx.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Nutriflexx.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Nutriflexx nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nutriflexx B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Nutriflexx BV.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Nutriflexx B.V. te mogen claimen of te veronderstellen.

Nutriflexx B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Nutriflexx B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Medische disclaimer

Onze voedingssupplementen worden niet aangeboden ter vervanging van een gevarieerde voeding of een gezonde levensstijl. Bewaar de producten droog, koel en steeds buiten het bereik van kinderen. Respecteer ook steeds de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) en de houdbaarheidsdatum.

Deze site geeft geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft raden wij u te alle tijde aan contact op te nemen met uw huisarts en/of behandelaar.

Raadpleeg een deskundige alvorens supplementen te gebruiken in geval van zwangerschap, bij het geven van borstvoeding, het nemen van medicijnen en ziekte.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.nutrirol.nl op deze pagina.

add-supplement sleep om een inname-moment aan te maken copy-supplement-blue + copy-supplement + Group logo-nutrirol logo-nutrirol-whatsupp Group 381 logo-nutrirol-dropshadow mijn-nutrirol desktop Group nutrirol-male Group 2 supplement-time